Loading

Článek je 3. dílem seriálu Povinnosti subjektů podle zákona č. 309/2006 Sb. Další díly naleznete na:
Díl 1. – Zadavatel stavby
Díl 2. – Koordinátor BOZP na staveništi
Díl 4. – OSVČ (bude zveřejněn v březnu 2024)

 

Zhotovitelem je podle § 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání.

Jelikož zákon nerozlišuje (resp. následující pojmy vůbec neuvádí) mezi hlavním, generálním zhotovitelem (též dodavatelem) a podzhotovitelem (též subdodavatelem), jsou z hlediska BOZP všichni zhotovitelé na stejné úrovni, kdy odpovídají za své zaměstnance na svém pracovišti. Proto by se na staveništi mělo dbát na důsledné, správně vymezené a písemné předání staveniště mezi zadavatelem stavby a prvním zhotovitelem. Následně ten, který má staveniště převzato, by jednotlivým dalším zhotovitelům měl předávat pouze vymezené pracoviště (a nikoliv celé staveniště). Na toho, kdo má převzato cele staveniště, se totiž vážou další povinnosti (např. vede evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno). Nutno dodat, že předání staveniště či vymezeného pracoviště je upraveno v § 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Předání staveniště ani pracoviště není povinné, jedná se o přenesení povinností ze zadavatele stavby na zhotovitele, resp. z jednoho zhotovitele na druhého (viz např. povinnost ohradit nebo jinak zabezpečit stavbu, pracoviště a zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, nebo povinnost zabezpečit pracoviště proti pádu osob z výšky nebo do hloubky přednostně pomocí kolektivní ochrany).

Základní povinnosti má zhotovitel výslovně stanoveny v § 3 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a dále v již zmíněném nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nás, myšleno např. výškové pracovníky v pozici zhotovitele/zaměstnavatele (nyní nikoliv jako OSVČ, jelikož toto bude obsahem 4. dílu), v rámci tohoto článku zajímají povinnosti vůči zadavateli stavby, koordinátorovi a Plánu BOZP na staveništi.

Tyto další povinnosti zhotovitele uvádí § 16 zákona č. 309/2006 Sb. a jedná se o povinnosti vůči koordinátorovi a Plánu BOZP na staveništi (dále též „plán“):

  • Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
  • Další (neméně důležité) povinnosti:
  • poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby – zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny,
  • brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora,
  • zúčastňovat se zpracování plánu,
  • dodržovat plán BOZP na staveništi,
  • zúčastňovat se kontrolních dnů (koordinátora – pozn. autora) a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Zákon nijak neupravuje, kdo má povinnost seznamovat nastupující zhotovitele s plánem. V praxi toto provádí vedoucí stavby generálního zhotovitele, kdy často nechává podepisovat seznámení s plánem každého pracovníka působícího na stavbě. Nicméně jak je uvedeno výše, každý zhotovitel je povinen plán dodržovat a je tedy pro něj žádoucí, aby se s ním za tímto účelem seznámil (resp. aby se s plánem seznámili jeho zaměstnanci, především vedoucí zaměstnanci). Což ostatně se před jeho nástupem na staveniště stane, jelikož mu koordinátor, plnící si důsledně své povinnosti, předloží plán k odsouhlasení.

Z uvedených povinností rovněž vyplývá, že § 16 zhotoviteli nestanoví žádné zákonné povinnosti vůči zadavateli stavby.

Co se týká přestupku zhotovitele v souvislosti s výše uvedeným, tak na toto zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, pamatuje v § 30 odst. 1 písm. z): „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Zákonodárce tento přestupek ocenil částkou až do výše 1 000 000 Kč.

 

Ing. Jiří Antonín, 23. 2. 2024