Loading

Článek je 1. dílem seriálu Povinnosti subjektů podle zákona č. 309/2006 Sb. Následují:
Díl 2. – Koordinátor BOZP na staveništi (bude zveřejněn v lednu 2024)
Díl 3. – Plán BOZP na staveništi (bude zveřejněn v únoru 2024)
Díl 4. – Zhotovitel a OSVČ (bude zveřejněn v březnu 2024)

Povinnosti jsou zadavateli stavby uloženy v § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a jedná se o tyto čtyři povinnosti, přičemž zákon definuje, kdy mu tyto povinnosti vznikají:

  1. určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi,
  2. doručit Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (dále jen „OIP“),
  3. zajistit zpracování Plánu BOZP na staveništi,
  4. zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby (tj. OSVČ) k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Jelikož se tento článek primárně nezabývá povinnostmi zadavatele stavby, tak rozvedeme právě povinnost ohledně Plánu BOZP na staveništi.

V zákonem stanovených případech (§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.) je zadavatel stavby povinen zajistit, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor BOZP na staveništi. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace.

Bližší požadavky na obsah a rozsah Plánu jsou uvedeny v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přičemž práce, které vyžadují vypracování Plánu, jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pro úplnost je potřeba dodat, že Plán se vypracovává také v případě, kdy se na OIP zasílá oznámení o zahájení prací, přestože se práce podle výše uvedené přílohy č. 5 na staveništi vykonávat nebudou.

Podle výše uvedeného je tedy na zadavateli stavby, aby zajistil vypracování Plánu osobou, která je držitelem odborné způsobilosti koordinátora ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Pokud Plán zpracuje kdokoliv jiný než koordinátor (např. zhotovitel), nelze tento dokument za Plán ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. považovat. Zadavatel stavby si pak nesplnil svoji povinnost, která je přestupkem ve smyslu § 30 odst. 1 písm. zd) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, a může mu být příslušným úřadem (OIP) uložena pokuta až do výše 400 000 Kč.

V případě, kdy zadavatel stavby nemá povinnost určit koordinátora pro přípravu stavby a pro realizaci stavby, povinnost plán při postupu prací aktualizovat je ponechána zadavateli stavby.

Ing. Jiří Antonín 20. 12. 2023