Předseda
Je představitelem asociace a je oprávněn samostatně jednat jejím jménem a v jejím nejlepším zájmu. Vede členské schůze, ověřuje jejich usnášeníschopnost, svolává a vede schůze výboru a vede zaměstnance asociace.
Předsedou CRAA je Ing. Ondřej Belica.

Místopředseda
V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje a přebírá jeho kompetence předsedy asociace a je oprávněn samostatně jednat jménem asociace.
Místopředsedou asociace je Ing. Jakub Wagner.

Výbor
Výbor je výkonným orgánem asociace. Členy výboru jsou:
– Ing. David Michovský, předseda výboru,
– Miroslav Šamša, člen výboru,
– Ing. Ondřej Novák, Ph.D., člen výboru.

Revizor
Úkolem revizora je kontrolovat, zda činnost orgánů asociace a její hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami a rozhodnutími členské schůze a výboru. Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech.
Revizorem CRAA je Josef Wagner

Technická komise
Byla zřízena za účelem vytvoření a dohledem nad Standardy pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou. Vytváří výukové materiály, zpracovává a aktualizuje obsah jednotlivých kurzů a dohlíží na jejich dodržování. Zabezpečuje vzdělávání instruktorů a pověřuje instruktory ke školící činnosti. Uděluje pověření školicím střediskům.
Poskytuje pomoc členům CRAA a instruktorům CRAA formou kvalifikovaného poradenství. Informuje je o změnách v legislativě a příslušných technických normách.

Členy technické komise jsou:
Jiří Augustýnek                – speleoalpinismus, speleozáchrana, OOPP, lezecké záchranářství, průmyslové lezectví
Ing. Ondřej Belica           – právní předpisy, BOZP, OOPP, průmyslové lezectví, lezecké záchranářství
Ing. Bohuslav Koutecký – právní předpisy, BOZP, OOPP, speleoalpinismus, speleozáchrana, průmyslové lezectví
Petr Ledvina                     – stromolezectví, OOPP, průmyslové lezectví
Bc. Milan Linhart             – OOPP, BOZP, průmyslové lezectví, lezecké záchranářství
Mgr. Juraj Toničević        – právní předpisy, OOPP, BOZP, průmyslové lezectví
Ing. Jakub Wagner           – OOPP, BOZP, speleoalpinismus, průmyslové lezectví
Josef Wagner                   – právní předpisy, OOPP, speleoalpinismus, průmyslové lezectví
Mojmír Záviška                – speleoalpinismus, speleozáchrana