Loading

Na konci roku 2023 se nám dostalo veliké cti – přednášet na kolokviu ZÚBOZ. To je něco, co se neodmítá. Vyslali jsme tam, coby zástupce CRAA, O. Belicu.

ZÚBOZ, tedy Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. je znaleckým ústavem zaměřeným na bezpečnost práce a ergonomii a zároveň odbornou institucí zabývající se znaleckou, vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti BOZP. Kromě tvorby původních českých technických norem, byl ZÚBOZ i jedním z připomínkovatelů návrhu ČSN 83 2610 Uzlování – Terminologie.

V řadách ZÚBOZ působí mnoho odborníků na BOZP a znalců z oboru bezpečnost práce, kteří se účastnili jak osobně, tak i připojeni online. Přednášet pro takové publikum, to není jako práce s busolou=) Tématem přednášky byla „Skrytá úskalí při zajišťování BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou“. Tedy četné závady a nedostatky, které se objevují při zpracování rizik pro pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, při přijímání opatření k jejich minimalizaci, při výběru OOP proti pádu a v neposlední řadě při zajišťování školení.

Dalšími přednášející na kolokviu byli (za ZÚBOZ) doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., který představil Aktuality ZÚBOZu a JUDr. Petr Kožmín s přednáškou na téma Informace z oblasti legislativy. Paní inženýrka Iveta Janků ze společnosti Envisafe přednášela na téma Chemické látky/směsi na pracovištích z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví.

Poděkování za pořízení a poskytnutí fotografií náleží Ing. Jakubu Markovi, MSc. ze ZÚBOZ.

     

 

Jakub Wagner, 17. 2. 2024