Slouží k přípravě kvalifikovaných instruktorů a jejich asistentů.

    Asistent instruktora prací ve výškách a nad volnou hloubkou
Asistent instruktora je odpovídající kvalifikací pro předáka výškových prací, zároveň je předstupněm instruktora. Cílem tohoto kurzu je připravit budoucí instruktory na výkon instruktorské činnosti. Může asistovat instruktorovi při výcviku, může samostatně školit teoretickou část profesních kurzů (osoba seznámená, výškový pracovník s použitím OOP a výškový pracovník – průmyslový lezec), může samostatně školit praktickou část sportovního a zájmového kurzu základy speleoalpinismu, pod dohledem instruktora může školit praktickou část profesních kurzů (výškový pracovník s použitím OOP a výškový pracovník – průmyslový lezec). Nemůže zkoušet ani certifikovat žádný z kurzů. Dbá správné používání veškerých prvků výstroje v souladu s návody na použití a na dodržování správné odborné terminologie

    Instruktor prací ve výškách a nad volnou hloubkou
Záměrem tohoto kurzu je vyškolit a certifikovat fundované a zkušené instruktory, způsobilé školit a certifikovat pracovníky profesních kurzů v rozsahu osoba seznámená, výškový pracovník s použitím OOP, výškový pracovník – průmyslový lezec (v případě stromolezecké praxe či předchozího absolvování kurzu základů stromolezectví i základy stromolezectví), dále může školit profesní kurzy úrovně Rope Technician 1 a Rope Technician 2, které pak na základě jeho podnětu vyzkouší a certifikuje instruktor trenér – lektor.
V případě odpovídající speleoalpinistické praxe může školit sportovní a zájmové kurzy, které však bez absolvování kurzu Instruktora speleologické techniky nemůže certifikovat. Dbá správné používání veškerých prvků výstroje v souladu s návody na použití a na dodržování správné odborné terminologie.

Asistent instruktora speleoalpinismu
Asistent je předstupněm instruktora. Cílem tohoto kurzu je připravit budoucí instruktory na výkon instruktorské činnosti. Asistent může být považován za osobu způsobilou k vedení skupiny speleoalpinistů asistovat instruktorovi při výcviku, může samostatně školit teoretickou část sportovních a zájmových kurzů (osoba poučená, základy speleoalpinismu a speleoalpinista) a samostatně školit praktickou část sportovních a zájmových kurzů (základy speleoalpinismu, speleoalpinista). Nemůže zkoušet ani certifikovat žádný z kurzů. Dbá správné používání veškerých prvků výstroje v souladu s návody na použití a na dodržování správné odborné terminologie.

Instruktor speleoalpinismu
Cílem tohoto kurzu je připravit a vyškolit instruktory speleoalpinismu. Výcvik je veden v duchu zásad doporučených, vžitých a ověřených speleoalpinistických technik.
Instruktor speleoalpinismu školí a certifikuje teoretickou i praktickou část sportovních a zájmových programů od úrovně poučení až po úroveň speleoalpinista. Správně používá veškeré prvky výstroje v souladu s jejich návody na použití, dbá na dodržování správné odborné terminologie