Czech Rope Access Association (CRAA – Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z. s.) sdružuje fyzické osoby a právnické osoby zabývající se:

  1. problematikou prací a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou,
  2. bezpečností a ochranou zdraví při práci se zaměřením na práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
  3. vývojem, výrobou, certifikací, distribucí či servisem osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky,
  4. výcvikem, školením a vzděláváním pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou (jmenovitě práce ve výškách, speleoalpinismus, a jim přidružené disciplíny),
  5. speleoalpinismem, jednolanovou technikou a přidruženými disciplínami,
  6. užíváním speleoalpinistických pomůcek a osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky při své činnosti.

Šíři osvětu mezi laickou, profesní i sportovní veřejnosti zejména za účelem rozlišení mezi sportovním (zájmovým) a profesním (pracovním) lezectvím, obojí souhrnně označovaného jako aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou.

Nastavuje, udržuje a garantuje vysokou odbornou a bezpečnou úroveň aktivit ve výškách a nad volnou hloubkou v rámci ČR a dohlíží na dodržování nastavených standardů.

Vzdělává své členy a další osoby, které se profesně nebo zájmově touto činností zabývají, v problematice aktivit ve výškách a nad volnou hloubkou.

Spolupracuje s orgány státní správy a dalšími odpovědnými subjekty v záležitostech, které se dotýkají dané problematiky.

Upozorňuje příslušné orgány na chyby či nesprávnou terminologii v právních předpisech, technických normách a jiných dokumentech, které se dotýkají cílů a poslání asociace a spolupracuje při jejich nápravě.

Poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou svým členům, odborné i laické veřejnosti a příslušným orgánům.

Vytváří, zpracovává, připomínkuje či opravuje výukové, informační či jiné materiály pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou.

Sleduje změny v právních i technických normách a evropských směrnicích se vztahem k aktivitám ve výškách a nad volnou hloubkou.