Jedná se o kurzy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prováděné na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Absolvování profesních kurzů slouží zejména k provozování výdělečné činnosti ve vztahu s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou, nebo mohou být nezbytné k provozování některé činnosti či ke vstupu na konkrétní pracoviště

    Osoba seznámená
Tento vzdělávací program není kurzem, ale seznámením pracovníků s riziky vyplývajícími z prací ve výškách a připravit je tak, aby dokázali na pracovišti vyhodnotit rizika a neuvést se v ohrožení. Tato osoba není způsobilá k vykonávání prací ve výškách a nad volnou hloubkou, s výjimkou prací vykonávaných z plošin, lešení a jiných dostatečně bezpečných pracovišť. V odůvodněných případech může osoba seznámená vykonávat práci ve výškách pomocí zádržných, pracovních polohovacích nebo zachycovacích systémů, ale pouze pod přímým dohledem odborně způsobilého a zkušeného pracovníka pověřeného vedením výškových prací.

    Osoba seznámená s prostředky kolektivní ochrany
Stejně jako v případě Osoby seznámené není tento program kurzem, ale spíše obecným seznámením pracovníků s riziky vyplývajícími z prací ve výškách a s použitím konkrétních prostředků (ať už technické konstrukce nebo dočasné stavební konstrukce). Dá se říci, že v rámci seznámení se dozví, co je považováno za práci ve výškách a jak bezpečně vykonávat práce s použitím žebříků či kolektivní ochrany (například ochranná zábradlí, lešení, pracovní plošiny, záchytné sítě atp.).

    Výškový pracovník využívající OOP
Záměrem tohoto kurzu je připravit pracovníky vykonávající práce ve výškách s využitím základních osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky (v NV č. 362/2005 Sb. označené jako pracovní polohování). Absolventi jsou vyškolení k bezpečnému pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí zadržovacích systémů, systémů pracovního polohování nebo záchytných systémů.

    Výškový pracovník – průmyslový lezec
Tento kurz připravuje pracovníky k vykonávání prací ve výškách pomocí lanových technik (speleologické techniky se zakomponovanými prvky techniky horolezecké a speciální techniky průmyslového lezectví) a v závěsu na laně (dle terminologie NV č. 362/2005 Sb.) a lanového přístupu (dle terminologie ČSN EN 363). Absolvent kurzu je vyškolen k bezpečnému pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou s použitím zadržovacích systémů, systémů pracovního polohování, systémů zachycení pádu a systémů lanového přístupu. Zvládá použití záchranných systémů a ovládá záchranu z lana.

    Výškový pracovník – lezec specialista 1
Tento kurz je českým ekvivalent vícestupňových zahraničních kurzů Rope Technician Level 1 zastřešovaných zahraničními profesními asociacemi.
Absolvent kurzu vykonává veškeré práce ve výškách, všemi možnými způsoby v souladu se zahraničními standardy. Kurz trvá 140 hodin, součástí praktického výcviku je i praktické provádění prací ve výškách na pracovištích schválených partnerů. Součást vstupních požadavků je, aby uchazeč měl certifikát na poskytování první pomoci.

    Výškový pracovník – lezec specialista 2
Tento kurz je druhým stupněm ekvivalentu zahraničních kurzů Rope Technician Level 2 – Supervisor. Absolvent vykonává veškeré práce ve výškách, všemi možnými způsoby v souladu se zahraničními standardy. Kurz trvá 105 hodin, součástí praktického výcviku je i praktické provádění prací ve výškách na pracovištích schválených partnerů. Součást vstupních požadavků je, aby uchazeč měl certifikát na poskytování první pomoci

    Osoba odborně způsobilá k provádění prohlídek OOP
Tento kurz připravuje pracovníky k činnosti odborně způsobilé osoby pro periodickou prohlídku ve smyslu s EN 365 v souladu s bodem 1., článku II. Přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.