Loading

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP z pohledu výškařů

Dnes nabývá účinnosti nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a zároveň se jím ruší nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Některá jeho ustanovení se bezprostředně dotýkají i pracovníků, kteří vykonávají práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Přestože se toto nařízení vlády zabývá osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), v příloze č. 2 hovoří o osobních ochranných prostředcích (OOP).
Beze změny zůstává, že pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou není možné užívat sportovní lezeckou výstroj. „Osobním ochranným pracovním prostředkem pro účely tohoto nařízení není sportovní výstroj a vybavení“ [§ 2 písm. e) NV č. 390/2021 Sb.].

Novinkou však je požadavek na prokazatelné seznámení s používáním daného OOPP. To pro absolventy školení CRAA nic nového není, ti standardně po každém školení obdrželi protokol o seznámení s OOPP, které v rámci kurzu používali, včetně návodů, který podepsali, ale jinde to tak běžné nebylo. „Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen“ [§ 3 odst. 3 NV č. 390/2021 Sb.].

Nově je věnována značná pozornost obměně OOPP, pokud jim doběhne doba životnosti nebo nebudou ve stavu způsobilém k použití. Sice musely (a stále musejí) být OOPP pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace [čl. II bod 1 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.] a používají se v souladu s návody k používání dodaných výrobcem [čl. II bod 3 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.], takže není možné je používat, pokud k tomu nejsou způsobilé, ale jejich náhrada takto explicitně dosud řešena nebyla. „Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.“ [§ 3 odst. 5 NV č. 390/2021 Sb.]

Oproti minulosti, kdy výběr a použití OOPP záviselo na hodnocení rizik podle tabulky v příloze č. 1 k NV č. 495/2001 Sb., se nyní vychází jak z tabulky v příloze č. 1 k novému nařízení vlády, tak z vyhledání a vyhodnocení rizik ve smyslu § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. „Při určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik“ [§ 4 odst. 1 NV č. 390/2021 Sb.], kde u vyhodnocování rizik je poznámka pod čarou odkazující na § 102 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).

Nejvýznamnější změnou týkající se výškových pracovníků je zpřesnění OOPP, které při své činnosti užívají. Stávající, vágní označení „prostředky pro prevenci pádů: úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků, prostředky pro polohování těla“ [příloha č. 2 k NV č. 495/2001 Sb.] nahrazují „osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje“ [čl. VIII bod 1 přílohy č. 2 NV č. 390/2021 Sb.]

Ostatně příloha č. 2, zabývající se jednotlivými typy osobních ochranných prostředků, přináší i další informace, které si zaslouží pozornost těch, kteří se ve výškách a nad volnou hloubkou pohybují:

Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků, s přihlédnutím k rizikům, proti nimž poskytují ochranu, jsou zejména:

I. Prostředky k ochraně hlavy
1. Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před
a) nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty,
b) střetem s překážkou,
c) mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny),
V. Prostředky k ochraně rukou a paží
1. Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před
a) mechanickými riziky,
2. Ochrana pro jednotlivé prsty.
VI. Prostředky k ochraně nohou a ochraně před uklouznutím
1. Obuv (např. boty nízké, dřeváky, boty vysoké, popřípadě s ocelovou tužinkou) chránící před
a) mechanickými riziky,
2. Chrániče kolen proti mechanickým rizikům.
5. Doplňky (např. hroty, nesmeky, mačky).
VIII. Prostředky k ochraně těla a/nebo další ochraně pokožky
1. Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.
2. Ochranné oděvy, včetně ochrany celého těla (tj. obleky a kombinézy) a části těla (tj. kamaše, kalhoty, bundy, vesty, zástěry, chrániče kolen, kapuce, kukly), chránící před
a) mechanickými riziky,

 

V příloze č. 3 je pak tabulka s příklady činností a odvětví a oborů činností, které mohou ve vztahu vyžadovat k rizikům, a na základě jejich vyhodnocení, poskytnutí OOPP. Nelze nezmínit:

I. FYZIKÁLNÍ RIZIKA
Rizika Dotčená část těla/orgán Typ OOPP**) Příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný
FYZIKÁLNÍ – MECHANICKÁ
Náraz způsobený padajícími nebo vyčnívajícími předměty, střetem s překážkou Lebka
 [A]
 Ochranná přilba
Práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách
Pády z výšky Celé tělo
[N]
OOPP určené k zabránění pádům z výšky nebo k jejich zachycení
Práce na lešeních
Montáž prefabrikovaných dílců
Práce na stožárech
Práce na střechách
Práce na svislém nebo nakloněném povrchu
Práce v kabinách výškových jeřábů
Práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladech
Práce na vysoko položených místech vrtných věží
Práce v šachtách a stokách

 

Přínosem NV č. 390/2021 Sb. pro BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je zejména upřesnění OOP proti pádu z výšky a požadavek na obměnu nezpůsobilých OOPP. Přestože změny, které přináší, se nezdají být zvlášť zásadními, vyplývají z něj některé požadavky, které nestojí za to podcenit.

Ondřej Belica, 1. 11. 2021