Loading

Na webu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce – BOZPinfo.cz vyšel článek Ing. Petra Mrkvičky Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022. Jak je z názvu patrné, článek se zabývá smrtelnými pracovními úrazy, k nimž došlo v České republice v roce 2022. Zmiňuje i úrazy, které neskončili smrtí, ale „pouze“ poraněním.

Jelikož autor k celé problematice přistupuje velmi zodpovědně a ve výčtu zohledňuje i činnosti, úkony a případné porušení právních předpisů, přináší článek i informace o nehodách spojených s pádem z výšky nebo do hloubky.

Čtenář se tak dozví, že v souvislosti s pádem osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně bylo v roce 2022 evidováno 12 případů. Ve třech případech se jednalo o pády z lešení, kde u dvou byla chybně instalovaná zábradlí. Dva pracovníci spadli ze střechy (z 8 a 9 m), jeden propadl eternitovou střechou a jeden světlíkem (z 6 a 8 m). Další pády byly na staveništi, kdy pracovník spadl z balkonu i se žebříkem, další přepadl přes římsu do nádrže. Jeden pracovník spadl do nechráněné stavební jámy 8 metrů hluboké. Jeden případ se stal pádem osoby do kanalizace při vsunování hadice s krtkem a jeden pád byl z plošiny bez zajištění.

Autor v článku uvádí i způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost, proto se dozvíme, že většina úrazů (78, tj. 90 %) byla způsobena mechanickým působením a v případě vertikálních pohyb a střetů s překážkou (pádů osob na předmět) se jednalo o 15 případů.

V pěti případech nehod spojených s pádem bylo zaměstnavatelem nebo jinou firmou porušeno ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky.

V roce 2022 byl zaznamenán stejný počet smrtelných pracovních úrazů jako v roce předcházejícím, ale počet událostí stoupl o 3. Četnost smrtelných pracovních úrazů zůstala také stejná (0,18). Výskyt smrtelných pracovních úrazů je nyní natolik nízký a rozptýlený do všech odvětví a profesí, že s výjimkou dopravních nehod a pádů lze již hovořit pouze o některých charakteristických jevech, které je možno z údajů o smrtelných pracovních úrazech vysledovat.

Pod vlivem alkoholu byly způsobeny dva případy, a to srážka osobního vlaku s lokomotivou po projetí semaforu „na červenou“ s 3,0 promile a pád kolového nakladače v lomu do hloubky 7 metrů s 2,7 promile. Údaje o obsahu alkoholu nebyly v některých letech uváděny. Nejvyšší obsah alkoholu v krvi byl naměřen v roce 2006 (3,5 promile) po pádu ze střechy. V roce 2019 to byly 3,0 promile po pádu z lešení z výšky 7 m.

Zdroj: BOZPinfo.cz