Loading

Záměrem tohoto článku je upozornit na riziko propadnutí prosvětlovacím střešním pásem v době, kdy je tento pás zakryt sněhem, nebo třeba při chůzi po střeše bez vědomí, že se tyto pásy ve střešní krytině nacházejí.

 

Na mnohých střechách se pro zlepšení světelných podmínek uvnitř budov namísto světlíků používají prosvětlovací pásy. Tyto pásy bývají tvarovány stejně jako okolní střešní krytina. Povětšinou lze tyto prosvětlovací pásy, které nemají téměř žádnou nosnost, rozpoznat. Problém nastává zejména v okamžiku, kdy je střecha pokryta například sněhovou pokrývkou. Neuvážený krok, či chvilka nepozornosti na střeše, kde nelze rozeznat pochozí část střechy od nepochozí, pak může vést k až fatálním následkům v podobě smrtelného úrazu propadnutím tímto prosvětlovacím pásem následovaným mnohametrovým pádem ukončeným nárazem na např. betonovou podlahu haly, nebo třeba na strojní zařízení.

 

Technická norma ČSN 73 1901-1:2020 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení se v části 6.6 Bezpečnost při užívání v článku 6.6.2 ohledně ochrany proti pádu z výšky plně odkazuje na nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Pro připomenutí – verze této normy z roku 2011 již docela konkrétně hovořila o tom, že střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu při provádění kontroly, údržby i opravy střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy (např. vzduchotechnika, jímací soustava, prvky zařízení pro odvod kouře a tepla). Nově norma definuje střechy bez provozu (nepochůzné)čl. 4.2, což jsou střechy, které plní především základní funkci, ovšem i u těchto střech se počítá s pohybem poučených osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a běžnou údržbu samotné střechy a souvisejících prvků, konstrukcí a zařízení. Naproti tomu střechy s provozem (pochůzné) čl. 4.3, plní kromě základní funkce i další funkce. Na střechách s provozem je třeba uvažovat také pohyb osob nepoučených. Norma v části 10 Užívání a běžná údržba střech doporučuje, aby vlastník stavby na základě projektové dokumentace a skutečného provedení stavby zajistil zpracování provozního řádu budovy a/nebo provozního řádu střechy obsahujícího zejména způsob užívání jednotlivých částí střechy, včetně způsobu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se po střeše a vymezení pochůzných ploch pro přístup, kontrolu a běžnou údržbu zejména technických zařízení. Z uvedeného a s ohledem na požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je nyní snad již bez pochybností, že bez ohledu na počet a druhy technických zařízení umístěných na střeše, vždy dojde k provedení nějaké kontroly, údržby či opravy střechy. Z tohoto důvodu musí být střecha novostavby či střecha po rekonstrukci vybavena tak, aby byly splněny požadavky výše uvedeného nařízení vlády k zamezení pádu osob, nebo k jeho bezpečnému zachycení.

Řešením může být zajištění prosvětlovacích pásů takovým opatřením, aby při šlápnutí na ně nedošlo k jejich prolomení (např. mříží s dostatečnou nosností) a k propadnutí pracovníka. Jiným byť jen doplňkovým opatřením může být zajištění, aby se po střeše nikdo nepohyboval v době, kdy je pokryta sněhem. Toto organizační opatření ovšem nijak nenahrazuje povinnosti podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ohledně zajištění pracovníků proti pádu z výšky a proti propadnutí (např. světlíkem). Dalším řešením je provedení světlíků namísto pásů, avšak i zde musí být provedena ochrana proti propadnutí osob.

 

Závěrem takové malé zamyšlení. Podle přílohy I NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 stavba (myšleno každá stavba) musí po dobu ekonomicky přiměřené životnosti při běžné údržbě plnit základní požadavky na stavby, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepla a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Projektanti se často pečlivě věnují všem těmto požadavkům tedy až na bezpečnost při užívání, zejména co se týká střech. Snad se i v této oblasti situace zlepší a kotvicí zařízení a jiné formy technických prostředků proti pádu budou naprosto samozřejmou součástí každé střechy.

 

Ing. Jiří Antonín, 16. 4. 2021

 

 

Zdroje obrázků:

https://caisafety.com/product/roof-horizontal-lifeline

https://www.workplacewing.com.au/summiting-safety

https://www.shponline.co.uk/in-court/fall-from-height-risk-not-identified/

http://www.skylightscreens.com/fallguard-models/fallguard-for-metal-roofs/