Loading

 

Ke stažení na: https://craa.cz/wp-content/uploads/2022/05/letak_CRAA.pdf

Práce ve výškách
práce a pohyb pracovníka na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím nebo nad vodní hladinou či jinou látkou, kde v případě pádu do ní hrozí nebezpečí utopení, zadušení, poleptání nebo akutní otravy.

Osobní ochranný prostředek proti pádu
osobní ochranný pracovní prostředek, splňující požadavky příslušných norem, účinný proti vyskytujícím se rizikům, chránící pracovníka proti pádu z výšky nebo do hlouby, umožňující mu bezpečný pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou, zaujmutí pracovní polohy a stabilizaci na pracovišti

Kotevní bod
místo ukotvení osobního ochranného prostředku proti pádu, které původně může mít jiný účel (např. ocelový nosník, strom, krokev, pevný výstupový žebřík atp.) a je dostatečně odolné. Musí být určeno v technologickém postupu (v případě prací, které zpracování technologického postupu nevyžadují, jej určuje odborně způsobilý a zaměstnavatelem pověřený pracovník).

Kotvicí zařízení
výrobek vyrobený, certifikovaný a případně instalovaný výhradně ke kotvení. Dělí se na přenosná (např. s potřebou konstrukčního kotvení nebo dočasná přenosná bez potřeby konstrukčního kotvení, či držící vlastní hmotností) a na stálá (s potřebou konstrukčního kotvení, poddajná či pevná vodorovná kotvení).

 

Povinnosti spojené s pohybem ve výškách a nad volnou hloubkou

 • zpracovaná rizika [ 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. a § 4 odst. 1 NV č. 390/2021 Sb.] – přehled rizik a opatření k jejich odstranění či minimalizaci, vyplývajících z pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, podmínek daného pracoviště, charakteru prováděné práce, použití daného nářadí a dalších souvisejících faktorů.
 • zdravotní způsobilost [ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.; § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.; část II bod 9 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.] – pracovník nesmí vykonávat práce, jejichž náročnost neodpovídá jeho zdravotnímu stavu, proto musí úspěšně projít vstupním odborným vyšetřením a každé čtyři roky (v případě starších 50 let každé dva roky) absolvovat periodickou lékařskou prohlídku.
 • odborná způsobilost – doklad o absolvování příslušného školení [ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.; část II bod 9 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.] – znalost právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně zpracovaných rizik, praktická dovednost bezpečného pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou zahrnující plnění předpokládaných pracovních úkolů včetně provedení záchrany kolegy po mimořádné události. Zároveň způsobilost používat OOP proti pádu [úvod a čl. 4.2.2 písm. d) ČSN EN 365].
 • seznámení s OOP proti pádu a návody používání OOP proti pádu [ 3 odst. 3 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.; část II bod 3 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a čl. 4.2.2 písm. d) ČSN EN 365] – znalost používaných OOP proti pádu, včetně způsobů a limitů jejich použití a jejich dokonalé ovládání.
 • revizní protokoly OOP [čl. II bod 1 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.] – bezpečnost OOP závisí na jejich bezzávadném a provozuschopném stavu proto musí být pravidelně revidovány odborně způsobilým „revizákem“.
 • technologický postup [část II bod 7 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.] – některé práce vyžadují zpracování technologického postupu, v němž je, mimo jiné, uveden vedoucí pracovník, seznam pracovníků, použité OOP, kotevní body, zabezpečení pracoviště a jeho okolí, postupy při mimořádných událostech atp., vč. seznámení s technologickým postupem.
 • pověření ke kotvení a k výběru OOP [část II bod 5 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.] – u prací, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určuje vhodné OOP a kotevní body pověřený a odborně způsobilý pracovník.

 

Přehled OOP proti pádu z pohledu technických norem

 • ČSN EN 341 Slaňovací zařízení pro záchranu – prostředky určené k záchraně, vyproštění nebo evakuaci regulovaným spuštěním dolů,
 • ČSN EN 353-1 Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení – prostředky se samosvornou funkcí určené k zachycení pádu při svislém pohybu (sestup/výstup) nasazené na pevně instalovaném vedení (např. drátěném laně nebo vodicí kolejnici),
 • ČSN EN 353-2 Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – prostředky se samosvornou funkcí určené k zachycení pádu při svislém pohybu (sestup/výstup) nasazené na dočasně instalovaném laně ze syntetického materiálu,
 • ČSN EN 354 Spojovací prostředky – poddajné prostředky s oky na každém konci, spojující postroj uživatele s kotvením nebo jiným prostředkem, jejichž maximální délka je 2 m,
 • ČSN EN 355 Tlumiče pádu – prostředky užívané výhradně se zachycovacími postroji sloužící ke snížení rázové síly působící na tělo uživatele v okamžiku zachycení pádu,
 • ČSN EN 358 Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení – postroje sloužící k polohování na pracovišti/zaujmutí pracovní polohy, které nesmí být použity k visu ani k zachycení pádu, mnohdy jsou nedílnou součástí zachycovacích a sedacích postrojů. Dále stavitelné polohovací prostředky sloužící k polohování na pracovišti, či zabraňující uživateli dostat se do místa ohroženého pádem.
 • ČSN EN 360 Zatahovací zachycovače pádu – samo-navíjecí, pevně ukotvené zachycovače pádu umožňující volné odvíjení a navíjení v nezatíženém stavu, samočinně se blokující v případě pádu,
 • ČSN EN 361 Zachycovací postroje – celotělové (případně kombinované) postroje s připojovacím bodem nad těžištěm těla, neumožňující převrácení uživatele v okamžiku zachycení pádu,
 • ČSN EN 362 Spojky – „karabiny “ určené pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby – přilby poskytující ochranu před padajícími předměty (nejsou určeny k poskytnutí ochrany proti nárazu mimo vrchol přilby),
 • ČSN EN 795 Kotvicí zařízení – prostředky určené a používané ke kotvení, viz článek výše,
 • ČSN EN 813 Sedací postroje – postroje umožňující uživateli zaujmou při visu polohu „vsedě“, nejsou určeny k zachycení pádu, mnohdy jsou nedílnou součástí polohovacích a zachycovacích postrojů,
 • ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou – přilby chránící hlavu uživatele v okamžiku nárazu hlavou,
 • ČSN EN 1496 Záchranná zdvihací zařízení – prostředky určené k záchraně, vyproštění nebo evakuaci vytažením nahoru,
 • ČSN EN 1891 Nízko-průtažná lana s opláštěným jádrem – lana ze syntetických materiálů o průměru 8,5 – 16 mm tvořená jádrem a opletem, jejichž normovaný průtah nepřekročí 5 %, sloužící k pohybu (visu), zaujmutí pracovní polohy a stabilizaci na pracovišti ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • ČSN EN 12841 Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana – prostředky určené k výstupu, sestupu a zajištění na laně při lanovém přístupu (závěsu na laně),
 • ČSN EN 14052 Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany – přilby poskytující ochranu před padajícími předměty při nárazech na vrchol i mimo vrchol přilby (boční, týlní i čelní nárazy).

 

Ondřej Belica, 30. 5. 2022

Coby leták ke stažení: https://craa.cz/wp-content/uploads/2022/05/letak_CRAA.pdf
Coby brožura ke stažení: https://craa.cz/wp-content/uploads/2022/05/letak_CRAA-brozura.pdf