Loading

NEBUĎ LAMA, PRACUJ Z LANA!

Aneb lama potřetí…

Vejškařina, panečku to je ta pravá romantika. Různorodá práce, každý týden někde jinde, parádní výhledy po okolí, tu a tam nějaký ten adrenalin, spousta legrace a hlavně žádné papírování… No, i když… I výškař musí vést dokumentaci BOZP. Orgán inspekce práce (v případě nehody pak i pojišťovna či soud) po něm totiž mohou vyžadovat:

  1. Zpracovaná rizika (§ 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb.)

Za účelem vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je nutné soustavně vyhledávat všechny nebezpečné činitele (včetně jejich příčin a zdrojů), vyhodnocovat rizika z nich vyplývající a přijímat opatření k jejich odstranění (příp. minimalizaci neodstranitelných).

  1. Zdravotní způsobilost (§ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.; § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.; Čl. II bod 9 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.)

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou s využitím OOP proti pádu mohou vykonávat pouze zdravotně způsobilí pracovníci, kteří úspěšně prošli vstupním odborným vyšetřením a každé čtyři roky (v případě starších 50 let každé dva roky) absolvují periodickou lékařskou prohlídku.

  1. Odborná způsobilost – doklad o absolvování příslušného školení (§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.; čl. II bod 9 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.)

Pracovník musí mít znalosti o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, včetně zpracovaných rizik, a mít takové praktické dovednosti, abych se dokázal bezpečně pohybovat ve výškách a nad volnou hloubkou, plnit tam své pracovní úkoly a v případě potřeby provést záchranu kolegy po mimořádné události.

  1. Seznámení s OOP a návody používání OOP (§ 3 odst. 3 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.; Čl. II bod 3 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

K bezpečnému používání osobních ochranných prostředků proti pádu je nutné tyto OOP ovládat, a znát způsoby i limity jejich správného použití. Ty jsou uvedeny v návodech výrobce.

  1. Revizní protokoly OOP (čl. II bod 1 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

Bezpečnost OOP závisí na jejich bezzávadném a provozuschopném stavu, a musí být pravidelně revidovány odborně způsobilým „revizákem“.

  1. Technologický postup (čl. II bod 7 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

Některé práce vyžadují zpracování technologického postupu, v němž je, mimo jiné, uveden vedoucí pracovník, seznam pracovníků, použité OOP, kotevní body, zabezpečení pracoviště a jeho okolí, postupy při mimořádných událostech atp., vč. seznámení s technologickým postupem.

  1. Pověření ke kotvení a k výběru OOP (čl. II bod 5 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

Naopak u prací, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určuje vhodé OOP a kotevní body pověřený a odborně způsobilý pracovník.